Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Есірткілер.

Есірткілер.

   Есірткі - бұл заттар адам психикасына қатты ықпал етіп, физикалық және психологиялық деңгейде тәуелділік тудырады. Статистика бойынша есірткеге тәуелді адамдардың 40% есірткенімөлшердентысқолданғаннанқазатабады. АқсуқаласындажылбасынанбастапАқсу қ. ІІБ қызметкерлеріменжасадамдардыңесірткізаттардықолдануменбайланысты 9 жағдайтіркелді. Алынғанесірткізаттардыңсұр-жасылтүсі бар. Есірткілікзаттардыңнеғұрлымкеңтарағантүрі марихуана болыптабылады. Марихуаннаныңзияны:

     1)    Энергетикалықжәнефизикалықарықтау. Мұндайпрепараттардыүлкенмөлшердепайдалануадамныңөзмиы мен денесінжұқартуғаәкепсоқтырады.

     2)  Невроздар. Шөпшегугетәуелдіадамдаәдетте "доза" жетіспеушілігінен, немесесананыбүлдіретінкөзгекөрінетінөзге де галлюцинациялардаңтұрақтытүрдепсихикалықбұзылуларжәненевроздарпайдаболады.

     3)  Адинамия. Бұладамныңжүріп-тұруғанемесебелсендіжекеіс-әрекеттерінорындайалмайтынжай-күйі.

     4)   Бас миынаәсері.Тамырқосылыстарыбұзылып,адамныңқысымытұрақсызболып, кей-кездежоғарылайтыннемесетөмендейтінінбілдіреді. Соныменқатаржабындытүтікшеніңқаңұйылуыжабылып, оныңәсеріненбірқатарқауіптіауруларпайдаболып, инфаркт немесеинсульткеәкепсоғуымүмкін. Марихуана ішіндегіуыттызаттарәсіресехимиялықөңделуденөтсе ми ішіндегікапиллярдыжойып, оныңбұзылуынаәкепсоғуымүмкін.

   5)   Психикалықтәуелділік. Марихуанаданбірдентуындамайды. Адам біррет оны татыпкөріп, келесіреттеқайталамайоңайтастапкетуімүмкін. Бірақбұлөнімді 5-7 ретішкеқолданса, олөзініңүстіненоныңбилігінсезіп бас тартаалмайды. Бұлреттешылымшегушіөзініңшылымғақұмарлығыжоқекендігінесендіріпотырады. Себебі, осындайпапиросттекөптегенадамдарөзініңжұбанышын,қандай да бірмәселеніңшешімінтабады.

   6)   Оданәрібағыт. Марихуана сияқтыжеңілесірткініішкеқолданудыңартынанеңнегізгімәсележасырылады. Уақытөтекелешылымшегушініңағзасыосы әсергеүйреніпкетеді. Бұласа ауыресірткініпайдаланғанәрбірнашақордыңөлімгеапаратын тура жолыболыптабылады.

Ақсуқаласы ІІБ баспасөз-қызметі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ж 27.03


2017-03-27 16:32:21

Сондай-ақ оқыңыз