Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Лицензиялық алым және лицензиялардыпайдаланғаны үшінтөлемақы туралы

Салық  және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы(осыдан қарай - Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗенгізілген  Салық кодексіне сәйкес, жекелеген қызмет түрлерімен ( алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу)  айналысатын салық төлеушілер үшін лицензиялық алым және лицензияларды пайдаланғаныүшін төлемақыңы төлеу және есептеу тәртібі белгіленген.

          Рұқсат құжаттарын немесе олардың телнұсқаларын беру бойынша әрекеттер жасалған кезде алатын, бюджетке төленетін бір реттік төлемдер алымдар болып табылады.

Алымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар мынадай құжаттарды немесе олардың телнұсқаларын берген кезде алынады.

Салық кодексінің 554 бабыңа сәйкес, рұқсат құжаттарын (лицензиялар)  бергені үшін алым мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай алымдар төлеу күніне қолданыста болатын еселенген АЕК мөлшерінде айқындалады (2018 жылға -  2405 тенге белгіленді).

          Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензиялар бергені үшін алым) мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с

Лицензияланатынқызметтүрлері

Алым мөлшер-лемелері (АЕК)

1.77.

Алкоголь өнімінөндіруаумағындасақтаужәнебөлшексаудадаөткізужөніндегіқызметтіқоспағанда, алкоголь өнімінсақтаужәнебөлшексаудадаөткізу, қызметінмыналардажүзегеасыратынсубъектілергеәрбірқызметобъектісіүшін:

 

1.77.1.

астанада, республикалықжәнеоблыстықмаңызы бар қалаларда

100

1.77.2.

аудандықмаңызы бар қалалардажәнекенттерде

70

1.77.3.

ауылдықелдімекендерде

30

2.

Лицензияныңтелнұсқасынбергеніүшін алым мөлшерлемелері: 

 

2.1.

1.51. – 1.53., 1.55. – 1.59., 1.79. – 1.80-тармақтарда көрсетілгендердіқоспағанда, барлыққызметтүрлеріне

Лицензия бергенкездегімөлшер-лемеден 100%

2.2.

1.51. – 1.53., 1.55. – 1.59-тармақтарда көрсетілгенқызметтүрлеріне

Лицензия бергенкездегімөлшер-лемеден
10 %

2.3.

1.79. – 1.80-тармақтарда көрсетілгенқызметтүрлеріне

1

3.

Лицензиялардықайтаресімдегеніүшінмөлшерлемелер:

 

 

3.1.

тауарлардың экспорты мен импортына, сондай-ақэкспорттықбақылауғажататынөнімнің экспорты мен импортыналицензиянықайтаресімдеудіқоспағанда, барлық лицензия түрлеріүшін

 

Лицензия бергенкездегімөлшер-лемеден
10 %

 

 

 

 

 

 

               

 

Жылсайынғы лицензиялық алымның орнына, 2018 жылдың 01 қаңтарынан,Салық кодексінің 555 бабыңа сәйкес, жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы енгізілді.

 Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы (бұдан әрі осы параграфтың мақсаттарында – төлемақы) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде алынады.      

      Көрсетілген тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алған жеке және заңды тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады.

      Төлемақымөлшерлемелеріреспубликалық бюджет туралызаңдабелгіленгенжәнеосындайтөлемақытөлеукүнінеқолданыстаболатынеселенгенайлықесептіккөрсеткіш (бұданәрі осы тараудыңмақсаттарында – АЕК) мөлшеріндеайқындаладыжәнемыналардықұрайды:

Р/с

Лицензияланатынқызметтүрлері

Төлемақымөлшерлемелері, жылына (АЕК)

1

2

3

2.

Алкоголь өнімінөндіруаумағында оны сақтаужәнекөтермесаудадаөткізужөніндегіқызметтіқоспағанда, алкоголь өнімінсақтаужәнекөтермесаудадаөткізу, әрбірқызметобъектісіүшін

200

3.

Алкоголь өнімінөндіруаумағында оны сақтаужәнебөлшексаудадаөткізужөніндегіқызметтіқоспағанда, алкоголь өнімінсақтаужәнебөлшексаудадаөткізу, қызметтімыналардажүзегеасыратынсубъектілергеәрбірқызметобъектісіүшін:

 

3.1.

астанада, республикалықмаңызы бар қалалардажәнеоблысорталықтарында

100

3.2.

басқа да қалалар мен кенттерде

60

3.3.

ауылдықелдімекендерде

20

 

Салық кодексінің 555 бабыңа сәйкес , есептеу мен төлеу тәртібі белгіленді.

 Төлемақы төлеушілер төлемақы сомаларын өзінің тұрған жері бойынша ағымдағы жылғы 25 наурыздан, 25 маусымнан, 25 қыркүйектен және 25 желтоқсаннан кешіктірмей тең үлестермен жыл сайын төлейді.

      Егер есепті салықтық кезеңде лицензияны пайдалану кезеңі бір жылдан аз болса, төлемақы сомасы бір жылға есептелген төлемақы сомасын он екіге бөлу және бір жылда лицензия пайдаланылған (толық немесе толық емес) айлардың тиісті санына көбейту жолымен айқындалады.

      Бұл ретте лицензия алу кезінде төлемақы төлеу жөніндегі міндеттеме лицензия алған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдан бастап туындайды.

     

Управление государственных доходов по городу Аксу

 


2018-01-24 18:46:22

Сондай-ақ оқыңыз