Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Мақала Салық құпиясы

Мақала

 Салық құпиясы

 

Мына мәліметтерді:

1) жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеуші (салық агенті) төлеген (аударған) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы туралы;

2) салық төлеушіге есептелген салық сомасынан есепке жатқызылуға тиіс қосылған құн салығы сомасының асып кетуін бюджеттен қайтару сомасы туралы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегінің сомасы туралы;

4) әрекетсіз салық төлеушілер;

5) салық төлеушінің таратылуымен (қызметін тоқтатуымен) байланысты құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтық өтініш беруі туралы;

6) жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеушіге (салық агентіне) салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есепке жазылған сомасы туралы;

7) жеке тұлғаларға мүлік салығының, жер салығының, көлік құралдары салығының есепке жазылған сомасы туралы;

8) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзған салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты қолданылған жауапкершілік шаралары туралы;

9) қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы немесе тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент салық төлеуші ретінде тіркеудің бар (жоқ) екендігі туралы;

10) салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) мынадай тiркеу деректерi:

сәйкестендiру нөмiрi;

жеке тұлғаның, заңды тұлға басшысының тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда);

дара кәсiпкердiң, заңды тұлғаның атауы;

салық төлеушiнi (салық агентiн) тiркеу есебiне қою күнi, тiркеу есебiнен шығару күнi, тiркеу есебiнен шығару себебi;

қызметтi тоқтата тұрудың басталған және аяқталған күнi;

салық төлеушiнiң резиденттiгi;

бақылау-касса машинасының салық органындағы тіркеу нөмірі;

бақылау-касса машинасын пайдалану орны туралы;

қолданылатын салық режимі туралы;

11) салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) салық есептілігiн табыс етпеуi туралы;

12) оңалту және банкроттық туралы құпия ақпарат болып табылмайтын;

13) уәкілетті орган белгілеген тәртіппенесептелетін, салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық жүктемесінің коэффиценті туралы мәліметтерді қоспағанда, салық органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған кез кезген мәліметтер салық құпиясы болып табылады.

Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық органдары салық төлеуші (салық агенті) туралы салық құпиясы болып табылатын мәліметтерді, басқа тұлғаға салық төлеушінің (салық агентінің) жазбаша рұқсатынсыз бере алмайды.

Салық органдары салық төлеуші (салық агенті) туралы салық құпиясын құрайтын мәліметтерді салық төлеушінің (салық агентінің) жазбаша рұқсатын алмастан мынадай жағдайларда:

1) қағаз жеткізгіште не электрондық құжат нысанындағы прокурор санкциялаған уәжді сұрау салудың негізінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген құзыреттері шегінде құқық қорғау органдарына және арнаулы мемлекеттік органдарға береді. Мұндай мәліметтерді прокурор сұратқан жағдайда санкция талап етілмейді;

2) осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық төлеушінің салық міндеттемесін, салық агентінің салықтарды есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттерін айқындау немесе салықтық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық туралы істерді қарау барысында сотқа;

3) сот санкциясымен, ал заңды күшіне енген сот актілерінің негізінде жазылған атқару құжаттары бойынша соттың санкциясынсыз атқару құжаттарын орындау барысында оның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген құзыреті шегінде сот орындаушысына береді.

 

 

Ақсу қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Статья

Налоговая тайна

 

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), за исключением сведений:

1) о сумме налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;

2) о сумме возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

3) о сумме налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

4) о бездействующих налогоплательщиках;

5) подлежащих к размещению в базе данных на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

6) о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);

7) о начисленной сумме налогов и платежей в бюджет налогоплательщику (налоговому агенту), за исключением физических лиц;

8) о начисленной сумме налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства физическим лицам;

9) о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство Республики Казахстан;

10) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения;

11) о следующих регистрационных данных налогоплательщика (налогового агента):

идентификационный номер;

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, руководителя юридического лица;

наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица;

дата постановки на регистрационный учет, дата снятия с регистрационного учета, причина снятия с регистрационного учета налогоплательщика (налогового агента);

дата начала и окончания приостановления деятельности;

резидентство налогоплательщика;

регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

место использования контрольно-кассовой машины;

применяемый налоговый режим;

12) о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;

13) не являющихся конфиденциальной информацией о реабилитации и банкротстве;

14) о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;

15) об индивидуальном идентификационном номере физического лица, представившего декларации физических лиц;

16) о наличии (отсутствии) в декларации о доходах и имуществе требования по возврату излишне уплаченной суммы индивидуального подоходного налога;

17) подлежащих опубликованию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

18) о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска.

Сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), являющиеся налоговой тайной, не могут быть представлены налоговыми органами другому лицу без письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента), кроме следующих случаев:

1) правоохранительным и специальным государственным органам в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, на основании мотивированного запроса на бумажном носителе либо в форме электронного документа, санкционированного прокурором. Санкция не требуется в случае запрашивания таких сведений прокурором;

2) суду в ходе судопроизводства по делам, связанным с исчислением, удержанием и перечислением налогов;

3) судебному исполнителю в пределах его компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, по находящимся в его производстве делам исполнительного производства на основании постановления, заверенного печатью частного судебного исполнителя либо территориального отдела;

4) центральным государственным органам Республики Казахстан в области государственного планирования, государственной статистики, внешнеторговой деятельности, охраны окружающей среды, в сфере социальной защиты населения, уполномоченному органу внешнего государственного аудита и финансового контроля, антимонопольному органу и уполномоченному органу в сфере взаимодействия с неправительственными организациями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и (или) законами Республики Казахстан.

5) центральному уполномоченному государственному органу по государственному планированию, уполномоченному государственному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающему иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, и уполномоченному органу по внутреннему государственному аудиту в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

6) лицу, привлеченному к проведению налоговой проверки в качестве специалиста;

7) налоговым или правоохранительным органам других государств, международным организациям в соответствии с международными договорами (соглашениями) о взаимном сотрудничестве между налоговыми или правоохранительными органами, одной из сторон которых является Республика Казахстан, а также договорами, заключенными Республикой Казахстан с международными организациями;

8) Государственной корпорации «Правительство для граждан» и государственным органам в части сведений, необходимых для оказания государственных услуг;

9) местным исполнительным органам, органам местного самоуправления в части сведений по физическим лицам по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства, а также по плате за размещение наружной (визуальной) рекламы и индивидуальному подоходному налогу по доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно.

10) государственным органам и (или) лицам, которым законами Республики Казахстан предусмотрено предоставление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах;

11) Национальному Банку Республики Казахстан в части сведений, необходимых для осуществления валютного контроля и последующей их передачи уполномоченным банкам, являющимся агентами валютного контроля.

12) членам апелляционной комиссии при рассмотрении жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;

13) структурному подразделению уполномоченного органа, осуществляющему рассмотрение жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений, в части сведений, необходимых при рассмотрении жалоб налогоплательщиков (налоговых агентов) на уведомление о результатах проверки;

14) уполномоченным государственным органам в части сведений о представленных декларациях о доходах и имуществе, с указанием даты представления и кода налогового органа, лицами, на которых Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» возложена такая обязанность.

 

Управление государственных доходов по городу Аксу

 


2017-12-27 11:53:47

Сондай-ақ оқыңыз