Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Құтырма.

АғымдағыжылыТүркістаноблысындаадамдарарасындақұтыруауруытіркелген.

ҚазақстанРеспубликасындабұлаурудыжұқтыруқаупіазаймайды, өйткенівирустың резервуары бұрынғысыншажануарлардыңондағантүріқалады.

Құтырма – жітізоонозды, табиғиошақты, вирустықжұқпалы ауру қоздырғыштыңберілумеханизмі (етқоректіжануарлардыңтістеуі мен сілекейлеріарқылы). Орталықжүйкежүйесініңзақымдануыменсипатталады, клиникалыққозу, агрессивтілік, су, әуе, дыбыс, жарықтітіркендіргіштергежоғарысезімталдықбайқалады. Ауру әрқашанөлімменаяқталады.

Инкубациялықкезеңніңұзақтығы, яғниаурудыңалғашқыбелгілеріпайдаболғанғадейінадамда 10-нан 90 күнгедейінболады, кейде 1 жылданастаммерзімгеұзартылады.

Жұқпалыаурулардыңкөзіжабайыетқоректілер (түлкі, қасқырлар, корсактар, шақалаларжәнет.б.), сондай-ақүйжануарларыболыптабылады. Әсіресе, вирус инкубациялықкезеңніңсоңғы 7-10 күніндесілекей ауру жануарлардыңкөпмөлшердебөлінеді. Адам тістеу, сілекей, ауру жануарларментырысқанкездеқұтыруауруынашалдығады.

Көптегенжағдайларда, тістеуінензардапшеккенадамдарбұлаурудыңқаншалықтықауіптіекенінбілмей, немесекейдеөз-өзіне ауру жұқтырғаныңбілмей, медициналықкөмеккежүгінугеасықпайды. Антирабиялықкөмеккежүгінгенадамдарпрофилактикалықегудіңтағайындалғанкурсынтолықалмайды, ал кейдеоданмүлдем бас тартады.

Құтыруемдеуәдістеріжоқекенінбіліңіз. Аурудыңдамуыныңалдыналудыңжалғызжолы-дер кезіндеантирабиялықкөмекке жүгіну.

Егерсізді қауып алса не істеукерек?

Жаранысабындысумендереужуып,медициналықкөмекке тез арадажүгінукерек. Кезкелгенжануарларментістелген, тырналған, сілекейленгенбарлықадамдар, сондай-ақөлгенжануарлардыңденесіменбайланыстаболғанадамдарантирабиялықкөмекалумақсатындадереужақынжердегіемдеу-алдыналумекемелерінежүгінугеміндетті.

Құтырмағақарсыекпелертіркелгенжәнеазаматтығынақарамастантравматологиялықпункттер мен емханалардатегінжүргізіледі. Өзденсаулығыңыз үшінкүресудіңмаңызы бар!

 


2019-10-04 18:17:35

Сондай-ақ оқыңыз