Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

"Ұндыфортификациялау– бұлтуралы не білукерек?»

 

Адам денсаулығынақауіптөндіретінкеңтаралғанпроблемалардыңбірітамақтанурационындатеміржәнефолийқышқылы бар дәрумендер мен минералдардыңжетіспеушілігіболыптабылады. Микроэлементтертапшылығыныңеңкөптаралғансалдарыныңбірі Анемия болыптабылады, анемияменбайланыстыпроблемаларадамдардыңденсаулығы мен әл-ауқатыүшінкүрделіасқынуларғаәкепсоғады. Диетадағыфолийқышқылы мен витаминдердіңжетіспеушілігіжүрек-қантамырларыауруларының, ана мен бала өлімініңсебебіболыптабылады.

Көптегенелдердевитаминдік-минералдыжетіспеушілікпроблемасыншешужеткіліксізкомпоненттерменжаппайжәнетұрақтытұтынылатынтамақөнімдерінбайыту-фортификация болды.

Бүгіндетехнологиялықөңдеунәтижесіндеазық-түлікөнімдерініңбасымбөлігіөзініңпайдалықасиеттерінжоғалтады. Олардықалпынакелтірудіңеңжақсытәсілі-байыту. Атапайтқанда, ұнвитаминдер мен микроэлементтердіфортификациялағаннанкейінадамағзасынапайдалыболады.

      Фортификация ұнға аз мөлшердевитаминдер мен минералдарды (премикс депаталатынвитаминді-минералдыкешен) тартукезіндеенгізупроцесіболыптабылады, бұлөнімніңсапасы мен қоректікқұндылығынарттырады. Фортификация ұнныңорганолептикалықжәнебасқа да қасиеттерінеәсеретпейдіжәнежағымсызқұбылыстардытудырмайды. Тек жоғарыжәнебіріншісорттыұнбайытуғажатады, оны дайындаукезіндеастықмикронутриенттердің (витаминдердің) еңкөпмөлшері бар қабықтантазартылады.

ҚазақстанРеспубликасыныңаумағындаөткізуүшінөндірілетінжоғарыжәнебіріншісорттынанпісіретінбидайұнықұрамындатемір бар витаминдермен, минералдармен, амин қышқылдарымен, майлықышқылдарменжәнебасқа да заттарменміндеттітүрдебайытылуға (фортификациялауға) жатады. Бұлбіздіңеліміздіңзаңнамасыменқарастырылған - "Халықденсаулығыжәнеденсаулықсақтаужүйесітуралы"ҚазақстанРеспубликасыкодексінің 160-бабы.

Ұн мен нан-тоқашөнімдерінтаңдағанда тек сорты мен сапасыбойыншағанаемес, соныменқатароныңадамденсаулығынаөтеқажеттіқажеттідәрумендерменжәнеминералдыкешендерменбайытылуынаназараударыңыз. Өйткені, көптегенұнсатыпалукезіндетіптіпайдалықасиеттердіңболуытуралыойланбайды. Өткізілгенфортификациялаутуралыдеректердіөндіруші "Тамақөнімдеріоныңтаңбалануыбөлігінде" ТР ТР022 / 2011 талаптарынасәйкестауардытаңбалаудаміндеттітүрдекөрсететінболады.

 

 

 

 


2019-09-11 17:56:08

Сондай-ақ оқыңыз