Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Туберкулез және оның алдыналу.


 
         Туберкулез әлемдегі кеңтаралған аурулардың бірі болып табылады және барлық әлемге қауіп төндіреді.
        Қазақстан Республикасында жыл сайын туберкулезбен сырқаттану жағдайлары тіркеледі (2017 жылы — 9418 жағдайтіркелген). Павлодар  облысы бойынша эпидемиологиялық жағдай 2017 жылы өткен жылмен салыстырғанда төмендеді. 
         Туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай Ақсу өңіріндеқолайсыз. 2017 жылытуберкулезбенсырқаттанушылық 25 %  өсті, 2016 жылменсалыстырғандакөрсеткіш 68,7, 100 мыңтұрғынға (45 жағдай), 45,5 қарсы (33 жағдай) өткенжылда. Сықаттанудыңоблыстықкөрсеткішінде 48,9, 100 мыңтұрғынға (орташареспубликалықкөрсеткіш 52,7).
         жылсайын 24 ақпаннан 24 наурызға дейін туберкулездің алдын алу бойынша айлық өткізіледі, бұл Әлемдік туберкулезбен күресу күніне теңелген. 24 наурыз күні, 1882 жылы Роберт Кох Берлинде осы қауіпті аурудың қоздырғышын-туберкулез микобактерияларына тап сенсациялық ашу жүргізіп баяндама жасады.
         Туберкулез  –  бұлқауіптіинфекциялықауру, 95 % жағдайдыауа-тамшылы жолмен беріледі, бұл заманға сай диагностикасыз және емсіз мүгедектікке және өлімге әкелуі мүмкін. Туберкулез діинфекцияның таратукөзі туберкулездің белсенді түрімен ауыратын адамдар болып табылады. Инфекцияның өту жолдары жиіретте– тынысалужолдары, бұндабациллаларкөпмөлшердесілекейменқақырықтыңтамшыларымен, түшкіру, жөтелу, сөйлеукезіндеенеді. Туберкулезадамдардыәлеуметтікжағдайынажәнежасынақарамастанзақымдайды, жиіреттеоләлсізағзаменбалаларжәнеересектерүшінқауіпті. 
Туберкулез белгілері:
–        негізгібелгіқақырықбөлінуменжөтелдің 2 аптаданастамболуы;
–        денеқызуыныңұзақуақытбойы 37,0 – 37,9 градусқадейінкөтерілуі;
–        тезәлсіреужәнешаршаубелгілері;
–        кеудемаңыныңауырсынуы;
–        тәбеттіңтөмендеуінемесеболмауы, салмақжоғалту;
–        көпмөлшердетерлеу, әсіресетүнгіуақытта;
–        физикалықжүктемелеркезіндетынысалудыңқиындауы.
            Туберкулезбенсырқаттанудыңфакторларларынатөмендегілержатады: толықтамақтанбау, алкоголизм, шылымшегу, есірткі, ВИЧ-жұқпалану, төмендегіаурулардыңболуы: (қантдиабеті, өкпеніңсозылмалыаурулары).
Туберкулезбенауырмауүшіннеістеукерек?
1. Салауаттыөмірсалтынжүргізу:
–        шылымшекпеу – шылымшегутынысалужолдарыныңжергіліктіиммундыжүйесінжәнеағзаныәлсіздетеді;
–        алкогольдыкөпмөлшердеқолданбау -  бұлжалпыағзақорғанысынтөмендетеді;
–        толықтамақтану.
2. Ұдайытексерілу - туберкулездіертеанықтауүшіналдыналуфлюорографиялықтексерулерөткізіледі.
3. Вакцинация – туберкулездіңтаралуынескертудегімаңыздықадам.
Балалартуберкулезинфекциясынатымтөзімдіжәнеекпеалмағанбалалартуберкулездіжұқтыруыәбденмүмкін.
4. Туберкулинодиагностика – Мантусынамасы, жылына 1 ретбалаларға 12 айданбастапөткізіледі.  Мантусынамасытуберкулезбенжұқпаланғанбалалардымерзіміндеанықтауүшінқажет. 


2018-04-10 14:54:03

Сондай-ақ оқыңыз