Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Ұнды байыту

Тыныс алу процесі кез келген ағза үшін өте маңызды болып табылады. қандағы оттегіні тасымалдайтын жалғыз ғана зат гемоглобин болып табылады.

Замануи денсаулық сақтаудың аса маңызды проблемаларының ішінде теміртапшылығы анемиясы алдынғы қатарда тұр.

Әр түрлі деректер бойынша әлемде 3 миллиардтан астам адам анемияға шалдыққан.

Гемоглобин толыққұнды қалыптасу үшін ағзаға тағаммен бірге енетін темір қажет. Темір жетіспеген жағдайда гемоглобин деңгейі төмендейді, ендеше ағза жасушаларынаоттегі аз түседі, содан темір тапшылығы анемиясы туындайды (ТТА).

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшыларымен темір тапшылығы анемиясы аналардың, бала және жалпы өлім-жітімнің ондаған тәуекел факторының ішінде жетекші болып атанған, сондай-ақ алғашқы ондықта тәуекел жаһандық аурулар ауыртпалығының тәуекел себебі болып табылады.

Темірдіңжетіспеушілігімен бала мен анаөлімі (анемияменауыратынәйелдеркөбінесеәлсіз,салмағытөменжәнетуабіткенақауларыменбалалардыбосанады) ғанаемес, сондай-ақбалалардыңденежәнементалдідамуыныңтөмендігі, инфекциялықсырқаттанушылықажәнезияндыфакторларғатұрақтылығыныңтөмендігібайланысты.

Теміртапшылығыанемиясыныңбелгілері - жалпыәлсіздік, болмашышаршағандықкезіндефизикалықжүктеме,басауыруы, терінің,еріннің, сілемейқабығыныңбозаруы, тәбеттіңжоғалуы, дәмсезгіштіктіңбұзылуы.

Анемияныңалдыналудыңқарапайым, арзанжәнеқолжетімдіәдістерініңбірі  үшіншітәсілболыптабылады .

Анемияныңалдыналудыңнегізгіүштәсілі бар: фармокологиялық, дұрыстамақтану, сондай-ақтеміржәне витамин кешеніқосылғаннегізітамақөнімдері.

ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасыментамақөнімінфортификациялаудыңтәртібіреттелген. ҚазақстанРеспубликасының «Халықденсаулығыжәнеденсаулықсақтаужүйесітуралы» КодексініңнормасынасәйкесҚазақстанРеспубликасыаумақтарындасатылатынжоғарыжәнебіріншісорттыбидайұнықұрамындатемірвитаминдермен, минералдарменжәнебасқа да заттарменфортификациялауміндеттібелгілінген. Фортификациялауүшінбидайұныкездейсоқтаңдалғанжоқ. Ұнеңқарапайым, арзанжәнеқолжетімдівитаминдер мен теміркөзіболыптабылады. Байытупроцесіұнныңдәмін, түсін, иісінөзгертпейді, пісірусапасыәдептіболыпқалады. Фортификацияланғанұндытұтынуқауіпсізболыптабылады. Бидайбастырукезіндеұндыфортификациялаубағалышығындытолтырады, сондықтанмұндайұндыпайдалануғақарсыкөрсетілімдержоқ.

Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы фортификацияланған ұнды  шығаруға және сатуға мақсатты қадағалауды жүргізеді. Тұрғындар арасында байытылған нан және ұнды насихаттау бойынша іс-шаралар кешені жүзеге асырылады.

Темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін өзіңіз және жақындарыңыз темірмен және фолий қышқылымен байытылғаң ұн мен нанға барынша мәнберіңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017ж 18.10


2017-10-18 17:16:23

Сондай-ақ оқыңыз