Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Ұндыбайыту

Ұндыбайыту

  Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің 2017жылғы 15 қыркүйектегі №19-28-3-05-391-Ө «Жұқпалы және жұқпайты ауруларды алдын алудағы эпидемияға қарсы шараларды  күшейту туралы» бұйрығы негізінде, Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы ұнды байыту сұрағын түсіндіреді.

Қазақстан Республикасының аумағында анемия проблемасының маңыздылығын ескере отыра және оны жою үшін қажетті шараларды қолдану үшін Қазақстанда анемияныалдын алу бойынша Стратегия әзірленді:

- Жоғары және бiрiншi сортты бидай ұнын мiндеттi
түрде микронутриеттермен фортификациялау (байыту) 2004жылы ҚР заңының бабы қабылданды, оған бірінші кезекте жататындар «В» тобындағы дәрумендер, ниацин, фолий қышқылы және макро, микро элементтері- кальций, калий, темір, йод;

-   Бидайұнынмiндеттiтүрдефортификациялау (байыту) туралыҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2005 жылыҚаулысышықты;

-  «Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалануға тиіс
тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) ережесі» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 қаңтардағы N32 Қаулысы бекітілді;

-   2009 жылы 18 қыркүйекте жоғарғы және бірінші сұрыптағы ұндарды міндетті түрде байыту «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі шеңберінде бап қабылданды;

-  Күнделікті тамақтану барысында байқалатын негізгі дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі фортификацияланған ұнды (байытылған) пайдаланғанда денсаулықты нығайтуға ықпалын тигізеді.

 Бидай ұның байыту (дәрумендеу) не үшін қолданылады?

- 1. Біріншіжәнежоғарғысұрыптағыұндыөндірубарысында 65-90 % микронутриенттержәнедәрумендержоғалады;

-  2.  БіріншісұрыптағыбидайұныҚазақстандағықолжетімдіжәнеарзанбастыазық-түлікөнімі, оны міндеттібайытылуы анемия деңгейінжәне 15-20% арлықтұрғындарарасындадәрумендертапшылығынтөмендетеді.

-  3.ұндыміндеттіфортификациялаудағы 57 әлемелдерітәжірибесікөрсеткендей, бұлстратегияныңтабыстымәселесібарлықтұрғындарарасындамикронутриенттертапшылығыналдыналуболыптабылады.

-  БіздіңРеспубликамыздадәруменді-минералдыкешенқұрылыпбекітілді. 2010жылдан бастапСтепногорскқаласындаперемикс өндірісі басталды. 70% -ғадейінұндыішкітұтынудағы 20-ға жуықірідиірментәжірибеменжәнеқажеттіқұрал-жабдықтарменқамтамасызетілген. Байытылғаннанжәнеұнтұтынушыларғақолайлы. Өңдеупроцесіндежоғалғанмикроэлементтердіқалпынакелтіреді.

-  ҚР МСЭҚК 2011жылғы 06 сәуірдегі №70 «Жоғарыжәнебiрiншiсорттыбидай ұнынмiндеттiтүрдефортификациялауғабақылаудыкүшейтутуралы» бұйрығынегізінде, ҚазақстанРеспубликасымемлекеттіксанитариялық-эпидемиологиялыққадағалауоргандарыменжоғарыжәнебiрiншiсорттыбидайұнынмiндеттiтүрдефортификациялануларынабақылау мен қадағалаужүргізіліпотырылады. Мониторинг нәтижесібойынша, 2016жылы Павлодар облысындабіріншіжәнежоғарғысұрыптағы 16176тонна ұнөндірілген, оныңішінде 6233 тонна ұнжоғарғысұрыптағы, 9943 тонна ұнбіріншісұрыптағы. 49 тонна жоғарғысұрыптағыжәне 1 сұрыптағыұн – 205тонна байытылғанұнөндірілді, ол 0,7% және 2% құрады.

-  Павлодар облысындажоғарыжәнебiрiншiсорттағыбидайұнынбайытумен (фортификациялау) жетікәсіпорынайналысады: ЖК Главацкий «Лоза» ФШ, Павлодар қаласы «Аслан» ЖШС, «Павлодар қаласы «Группа Интер» ЖШС, Павлодар қаласы ЖК Тетенева, Павлодар қаласы «Аквамарин-PV» ЖШС, «Лейла» дейірменкешені «Еркен» ШҚ Екібастұзқаласы, Ертісауданы «Уразбаев» ШҚ.

-  «Халықденсаулығыжәнеденсаулықсақтаужүйесітуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексінің 16 бабынасәйкес, жекежәнезаңдытұлғаларазық-түлікөнімдерінөндірубарысында, теміртапшылығыжағдайларыналдыналумақсатындаөндірісте тек қанақұрамындатемір бар дәрумендермен, минералдарменжәнебасқа да заттарменбайытылғанұндыжәнеөзге де тамақөнімдерінпайдалануғаміндетті.

 

 

 

 

 

 

 

2017 ж 10.02

 

 

 

 


2017-10-02 15:11:13

Сондай-ақ оқыңыз