Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында «Халықтыңсанитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекетті ккөрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 217 бұйрығына сәйкес мемлекеттік қызметтің 3 түрі көрсетіледі.

 

  1. 1.   «Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру»:

Құжаттардың тізімі:

1)    көрсетілетін қызметті берушіге:

  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

  Аккредиттелген зертханалары жүргізген осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін қажетті сынақтар (зерттеулер) тізбесіне сәйкес хаттамалары;

      2) порталға:

      Осы мемлекеттік көрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншакөрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағыөтініш;

     Аккредиттелгензертханаларжүргізгеносымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 3-қосымшаға сәйкессанитариялық-эпидемиологиялыққорытындыалуүшінқажеттісынақтар (зерттеулер) тізбесінесәйкесхаттамаларыныңэлектрондықкөшірмесі.

 2.  "Тамақөнімін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір беру"

  1) көрсетілетін қызметті берушіге:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынақосымшағасәйкесбелгіленгеннысандағыөтініш;

      өндірілетінтамақөнімдерітізбесініңкөшірмесі;

      2) порталға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынақосымшағасәйкеснысанбойыншакөрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағыөтініш;

      өндірілетінтамақөнімдерітізбесініңэлектрондықкөшірмесі.

  1. "Мемлекеттіксанитариялық-эпидемиологиялықбақылауғажәнеқадағалауғажататынэпидемиялықмаңыздылығыжоғарыобъектілердісалу, реконструкциялаужәнекеңейтужобаларына, қалалықжәнеауылдықелдімекендердің, курорттықаймақтардыңқұрылыссалубасжоспарларыныңжобаларынажәнеегжей-тегжейліжоспарлаужоспарларынасанитариялық-эпидемиологиялыққорытындыберу" мемлекеттіккөрсетілетінқызметке құжаттардың тізімі:

1) қоршаған ортаға зиянды заттардың және физикалық факторлардың рұқсат етілген шекті шығарындылары мен рұқсат етілген шекті төгінділері, қоршаған ортаға әсер етуді бағалау, қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау, уытты, радиоактивті және басқа да зиянды заттарды кәдеге жарату және көму нормативтік құжаттамалары жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны алу үшін:

      көрсетілетінқызметтіберушігенемесеМемлекеттіккорпорацияға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына2-қосымшағасәйкеснысанбойыншаөтініш;

      қоршағанортағазияндызаттардыңжәнефизикалықфакторлардыңрұқсатетілгеншектішығарындыларыменрұқсатетілгеншектітөгінділері, қоршағанортағаәсеретудібағалау, қоршағанортағаәсердіалдыналабағалау, уытты, радиоактивтіжәнебасқадазияндызаттардыкәдегежаратужәнекөмубойыншажобаларжәненормативтікқұжаттама;

      порталға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына2-қосымшағасәйкеснысанбойыншакөрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағыөтініш;

      қоршағанортағазияндызаттардыңжәнефизикалықфакторлардыңрұқсатетілгеншектішығарындыларыменрұқсатетілгеншектітөгінділері, қоршағанортағаәсеретудібағалау, қоршағанортағаәсердіалдыналабағалау, уытты, радиоактивтіжәнебасқадазияндызаттардыкәдегежаратужәнекөмубойыншажобаныңжәненормативтікқұжаттаманыңэлектрондықкөшірмесі;

      2) жерүстіжәнежерастысуменжабдықтаукөздерінің, суқоймаларыныңсанитариялыққорғанышаймағынбелгілеубойыншажобалауқұжаттамасынасанитариялық-эпидемиологиялыққорытындыныалуүшін:

      көрсетілетінқызметтіберушігенемесеМемлекеттіккорпорацияға: осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншаөтініш;

      жобалауқұжаттамасы, оныңішіндегидрогеологиялықзерттеулержәнесусапасыныңқорытындысы;

      порталға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншакөрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағыөтініш;

      жобалауқұжаттамасының, оныңішіндегидрогеологиялықзерттеужәнесусапасыныңқорытындысыныңэлектрондықкөшірмесі;

      3) санитариялыққорғанышаймақтарынбелгілеужәнетүзетужөніндегіқұжаттамажобаларына, пайдалықазбалардыбарлау, бағалаужұмыстары, өндіружөніндегіқұжаттамажобаларынасанитариялық-эпидемиологиялыққорытындыныалуүшін:

      көрсетілетінқызметтіберушігенемесеМемлекеттіккорпорацияға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншаөтініш;

      санитариялыққорғанышаймақтарынбелгілеужәнетүзетужөніндегіжоба, пайдалықазбалардыбарлау, бағалаужұмыстары, өндіружөніндегіқұжаттамажобасы;

      порталға:

      осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншакөрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағыөтініш;

      санитариялыққорғанышаймақтарынбелгілеужәнетүзетужөніндегіжобаның, пайдалықазбалардыбарлау, бағалаужұмыстарының, өндіружөніндегіқұжаттамажобасыныңэлектрондықкөшірмесі.

      Мемлекеттіккорпорацияғажүгінгенкездеқосымша:

      жекебасынкуәландыратынқұжат (жекебасынсәйкестендіруүшін);

      өкілжүгінгенкезде:

      жекетұлғаларүшін: сенімхаттыңнотариалдыкуаландырғанкөшірмесі;

      заңдытұлғаларүшін: өкілеттілігінрастайтынқұжаттыңкөшірмесі (түпнұсқасысалыстыруүшінұсынылады).

Жүзеге асырылады:

1)   қызмет беруші бойынша;

2)  «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы (бұдан әрі- мемлекеттiк корпарация);

3)   www.egov.kz«электронды үкіметтің» веб-порталы:(бұдан әрі- портал).

Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімі:

«Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» және "Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің, курорттық аймақтардың құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру"  15 жұмыс күні ішінде қаралады. Азық-түлік дайындау (әзірлеу) объектілеріне мемлекеттік қызметті көрсету бойынша есептік нөмірді беру мерзімі- 7 жұмыс күн. Мемлекеттiк қызмет электронды және қағаз үлгісінде көрсетіледі.

Мемлекеттiк қызметтер жеке және заңды тұлғаларға кезекті тәртіпте алдын ала жазылусыз және жылдамдатып қызмет көрсетусіз тегін көрсетіледі. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі. Мүгедектер мен Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне  кезектен тыс қызмет көрсетіледі.

1)  дүйсенбі және жұма күндері сағат 9.00 ден 18.30 дейін, түскі үзіліс 13.00- 14.30;

2)  портал бойынша: тәулік бойы (жөндеу жұмыстарының жүргізіуі бойынша техникалық ақаулардан басқа). Қызмет алушының жұмыс уақытының аяғында, демалыс немесе мерекелік күндері өтініштері Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдап нәтижесі келесі жұмыс күндері беріледі.Қызмет алушы құжаттарды тапсырғаннан кейін.

3)   Кеңсе арқылы: қызмет алушыға қажетті құжаттардың қабылданып алынғаны, қабылданған күні, көрсетілетін мемлекеттік қызметтің түрі, қосымша құжаттардың атулары мен саны, мемлекеттік қызметті қарау нәтижесі   туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Көрсетілетінқызметтіалушыосытармақтакөзделгентізбегесәйкесқұжаттардыңтоптамасынтолықұсынбағанжәне (немесе) қолданылумерзіміөтіпкеткенқұжаттардыұсынғанжағдайларда, көрсетілетінқызметтіберушіөтініштіқабылдауданбастартады.

       Мемлекеттікқызметтікөрсетуденбастартуүшінмыналар:

      1) көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) олардағыдеректердің (мәліметтердің) анықеместігінанықтау;

      2) көрсетілетінқызметтіалушыныңжәне (немесе) ұсынылғанобъектінің "Халықденсаулығыжәнеденсаулықсақтаужүйесітуралы" ҚазақстанРеспубликасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегіКодексінің 144-бабының, 6-тармағынасәйкесбекітілгенхалықтыңсанитариялық-эпидемиологиялықсаламаттылығысаласындағынормативтікқұқықтықактілерменжәнегигиеналықнормативтерменбелгіленгенталаптарғасәйкескелмеуінегізболыптабылады.

Мемлекеттікқызметтердікөрсетумәселелерібойыншакөрсетілетінқызметтіберушілердіңжәне (немесе) олардыңлауазымдытұлғаларыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі.

Көрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) олардыңлауазымдытұлғаларыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданғанжағдайдашағымМинистрліктің: www.mz.gov.kz, көрсетілетінқызметтіберушінің: www.kooz.mz.gov.kz немесе  010000, Астанақаласы, Мәңгілікелдаңғылы, 8, Министрліктерүйі, 5-кіреберіс немесекөрсетілетінқызметтіберушініңМинистрліктіңбасшысыныңатынаберіледі.

      ШағымжазбашанысандапоштаарқылынемесекөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМинистрліктіңкеңсесіарқылықолма-қолберіледі.

      КөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМинистрліктіңкеңсесіндешағымдықабылдағантұлғаныңтегіменаты-жөнін, берілгеншағымғажауаптыалумерзіміменорнынкөрсетеотырыптіркеу (мөртабан, кіріснөміріменкүні) шағымныңқабылданғанынрастауболыптабылады.

      Шағымда:  жекетұлғаның: тегі, аты, әкесініңаты (барболғанкезде), пошталықмекенжайы, байланыстелефоны, шығыснөміріжәнекүнікөрсетіледі. Шағымғакөрсетілетінқызметтіалушықолқояды.

   КөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМинистрліктіңмекенжайынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымыонытіркегенкүнненбастап 5 (бес) жұмыскүніішіндеқаралуытиіс.

      ШағымдықараунәтижелерітуралыуәжделгенжауапкөрсетілетінқызметтіалушығапоштаарқылыжіберіледінекөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМинистрліктіңкеңсесіндеқолма-қолберіледі.

      Порталарқылыжүгінгенкездешағымданутәртібітуралыақпараттыбірыңғайбайланысорталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондарыбойыншаалуғаболады.

Көрсетілгемемлекеттіқызметтің нәтижелері мен келіспегенж ағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегіу әкілетті органғашағым мен жүгіне алады.

 

   ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау Комитеті

Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің

Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ж 28.09


2017-09-28 15:56:40

Сондай-ақ оқыңыз