Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Іскерәйел болу – оңайшару аемес.

    Ақсуқаласыныңкәсіпкерітабыстыболудыңқұпиясыменбөлісті  Елена Баяндинованыңнәзіктігі мен көріктілігінеқарап, мықты бизнес-вуменекенінесенбейсіз. Іскерәйел он алтыжылбойытігін салоны мен дүкенгебасшылықетіпкеледі. Компанияныңтігіншіліктегібағыттарыныңбірі – ролл-перделердітігіп, оларғашақтап,  темірқаңқаәзірлеу.     Терезелергекөрікберетінкешендіжұмыстыуақтылыәріұқыптыорындайалғанақсулықкәсіпкержерлестерініңарасындатанымал, Баяндинованыңкәсіпкерретіндеөңірдебеделіжоғары. ӨңірліккәсіпкерлерпалатасыІскерәйелдеркеңесініңмүшесі Елена Баяндинованыңайтуыншатабыстылықтыңбасты сыры – ұжымныңұйымшылдығында. Кәсіпкержылдарбойықасынажанынажақын, ойы да,  мақсаты да біржандардыжинайалған. Қоластындағысатушылары, дизайнерлері, тігіншілері, киімпішушілеріне Елена жоғарыдәрежелімамандарретіндеқарайды, олартуралы тек жақсымінездемебереді. Өйткеніқызметкерініңәрқайсысыәрүйгежайлылық пен әсемдіксылаудыңшеберлері. Әрине, мұндайкәсіпқойлыққақолжеткізуарнайықолдаунәтижесіндежүзегеасқан. 2015 жылыкәсіпкер «Бизнестіңжол картасы-2020» мемлекеттікбағдарламасыаясындақолдауғажүгініп, өзөндірісінкеңейтпекболады да ролл-перделердайындайтын цех ашады.     Осы кезеңдебелгілібірқиындықтарорыналды. Олардышешуүшін бизнес-вуменАқсуауадандықкәсіпкерлерпалатасыфилиалынажүгінеді. Елена Баяндинованыңайтуынша Палата – кәсіпкерлергебелгілібірмәселебойыншажан-жақтыақпаратберіп, мәселеніңшешілуінедейінсүйемелдейтінбірденбірұйым. Аталғанқолдауарқасындакәсіпкержекебизнесінұлғайтуүшінқажеттіқаржыландыруғақолжеткізген. Бүгінде Елена Баяндинованыңтігін салоны аяғынанықтұрғанәрікезкелгентапсырыстыорындайалатынкәсіпорынғаайналды. Іскерәйелсоныменқатаротандықөндірушісертификатыныңиесі, бұлқұжаткәсіпкергемемлекеттіксатыпалуларғақатысуғамүмкіндікбереді. КәсіпкерлерпалатасыныңАқсуаудандықфилиалының директоры ГлюзяАлпысбаеваныңайтуынша Елена Баяндинова    «Іскербайланыстар»  жобағақатысушыекен. Кәсіпкержобаныңбіріншікезеңіненсәттіөткен, екіншікезеңбойыншаГерманиянысапарлауғадайындықжүргізіліпжатыр. Кәсіпкердіңендігімақсаты – компаниясышығарыпотырғанөнімніңсатылымұлғайту. Өзкезегінде Палата кәсіпкерлердіңәрарызшағымы мен өтінімдерінқарастыруғадайын.

 

 

 

 

 

2017 ж17.03


2017-03-17 17:12:53

Сондай-ақ оқыңыз