Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Тимур Құлыбаев: «Атамекен» үшін бизнестің құқығы мен заңдым үддесін қорғаудың маңызы қашан да зор Кәсіпкерлікті қорғау бойынша сүбелі жұмыс жүргізілді

Тимур Құлыбаев: «Атамекен» үшін бизнесті ңқұқығы мен заңдымүддесі нқорғауды ңмаңызы қашан да зор

Кәсіпкерлікті қорғау бойынша сүбеліжұмыс жүргізілді

Экономикадаілгерілетуші, жеделдетушікүш – кәсіпкерлік. Нарықтық экономикаға өтуөндіріс пен кәсіпкерліктің еркіндігіне жолашты. Жеке бизнесті жүргізуге мүмкіндік берілгені мен, оны реттеу, бақылау, қорғау, қолдау жұмыстары әрдайы мқажет. Нарықтық экономикада кәсіпкерлік бәсекелестік ортаны құрумаңызды әріхалықты жұмыспен қамтуда, жалпыішкі өнімді арттыру дар өліөте зор.

Жеке тұлға кәсіпкерретінде тіркеліп, заңаясында жұмыс орындарын ашып, салықтөлеп, мемлекеттікбюджетке түсім жасайалады. Қазақстан Республикасы Конституциясында әрбіра дам кәсіпкерлік пен айналысуға құқылыекені көрсетілген. Монополисті кқызмет заң мен реттеледі әріше ктеледі. Жосықсы збәсекеге тыйымсалынады. Соны мен қатар елдегі бизнес «Кәсіпкерлік кодексімен», «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодекс пен және басқа да заңдар мен бақыланады, реттеледі. Ал, Қазақстан Республикасы «Ұлттық кәсіпкерлер палатасытуралы» Заңына сәйкес, кәсіпкерлердің заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау, қамтамасыз ету бағытында «Атамекен» ҰКП жұмысістейді.

Кедергілердіазайту – бизнескежолашады

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биылғыЖолдауында бизнес-ортаны түбегейлі жақсартуға және кеңейтуге басымдық беріп, 2050 жылға қарай елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесікемінде 50% болу керектігін апсырды. Экономикадағы кәсіпкерліктіңү лесі азаматтардың өз деріне жұмысі стеуге құлшынысы мен қаржылық сауатыартқанда, жеке бизне спен айналысуға жағдай жасалып, құқықтары қорғалып, қандай да бір қиындық тарды оңды шешкенде артатыны белгілі.

  Астанада өткен Кәсіпкерлердің жыл сайынғы конференциясында «Атамекен» ҰКП Төралқа Төрағасы Тимур Құлыбаев Кәсіпкерлер палатасының 2017 жылғаарналғанжұмысжоспарындабизнестіқорғауғабастыназараударылатынынжеткізіп, бизнестіңмүддесі мен құқығынқорғауда Бас прокуратурамен, сыбайласжемқорлыққақарсымекемелерменжәнеөзге де мемлекеттікоргандарменбірлесіпжұмысжүргізілетінін баса назараударды. Соныменқатар, «Атамекен» басшысыбүгіндеҚазақстанда 61 бақылау-қадағалаумекемелері мен 28 мыңталап бар екенін, олардыазайтукеректігіналғатартты.

«Атамекен» кәсіпкерлер құқығын қорғауға ерекше назар аударып, бизнесті қорға убойынша шағымдарды сараптап, мәселеніңақ-қарасын ажыратуға ерекшеден қойып келеді. 2013 жылдан бастап кәсіпкерлерт арапынан 17 236 өтінім түскен. Оныңішінде 2014 жылы­­– 4 573 шағым, 2015 жылы 5 314 арыз-шағымқабылданса, 2016 жылыжолданғанарыз-шағымдардың 7 225-і бизнестіқорғауғабағытталған. 2015 жыл мен салыстырған 36%-ғаартқан. 

2016 жылы келіптүскенарыз-шағымдардың ішінде 14% салық салу мәселесінеарналса, сатыпалубойынша 13% құраған, тиісінше, жермәселесі – 12%, кәсіпкерлерарасындағыазаматтық-құқықтық дау – 10%, ал 6% сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы бойынша түскен шағымдар, агроөндірістік кешен – 5%.

Келіпт үскен өтінімдер санының жыл сайынартуы – кәсіпкерлікпенайналысудабірқатартүйткілдімәселелердің бар екенінәрі бизнес-өкілдердің «Атамекен» ҰКП сеніміқалыптасқандығынкөрсетеді.

Кәсібимамандармәселеніңтүйінінтарқатып, залалкелтіруші мен заңбұзушытараптардыанықтауға, кәсіпкерлердіңорынсыззардапшегуінежолбермеугеәрдайымқұлшыныстанытыпкеледі. Тек қанабизнестіқорғаубойыншатүскенарыз-шағымдаржеке-дара қаралып, заңсызсалынғанайыппұлдар мен өсімпұлдардыжою, мемлекеттікоргандарданқаржықайтару, бизнес мүлкінсақтапқалусекілдібірқатаржетістіктергеқолжеткізілді.

«Атамекен» ҰКП Кәсіпкерлерқұқығынқорғаудепартаментініңмәліметінесүйенсек, Кәсіпкерлерпалатасыбизнестіқорғаужөніндегіарыз-шағымдардыңорташаалғанда 42% оңнәтижеменшешіледі. Соныменқатар, 51,7 млрд теңгеденастамсомадакәсіпкерлердіңмүліктікқұқығынқорғалған. Тарқатыпайтарболсақ, 2014 жылы 8,4 млрд теңгеқорғалса, 2015 жылы 14,4 млрд теңгегеартқан, ал 2016 жылы 28,9 млрд теңгекәсіпкерлерпайдасынашешілген.

  Қорғау мен қолдау – табыстыкәсіпнегізі

  «Атамекен» ҰКП кәсіпкерлік саланы жетілдіру үшін әкімшілікке дергілерді жою, заңнамалық актілерге тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізуісін де қолғаалған. 2016 жылдың 11 айында 2 304 нормативтік-құқықтық актіге сараптама жасалған. Оның ішінде заң намаларға 40 концепция, 86 заң жоба ларына, 2 181 Үкіметтің қаулысы мен мемлекеттік органдардың бұйрығын асараптама жүргізілді. СоныңішіндемемлекеттікоргандарКәсіпкерлерпалатасыұсыныстарының 86%-ын, яғни 1 379 НҚА жобасынаес керді.

Ел басының жаһандық  жаңғыртуғ  абағытталған биылғы Жолдауында кәсіпкерлер мүддесін қорғау бойынша бірнеше тапсырмалар берілген. «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «ҚазақстанРеспубликасының «Әкiмшiлiкқұқықбұзушылықтуралыкодексiнеөзгертулер мен толықтыруларенгiзутуралы» заң жобасын жақсарту бойынша үлкен жұмыс атқарды. 2016 жылдың 1 ақпанынан бастап өткізілген 92 отырыста «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 75 ұсынысы қолдаутапты. Заң жобасын да ескерту институтынк еңейту, бизнес үшін айыпп ұлсомаларын азайту (орташаалғанда 30%-ға), жазаныжеңілдететінмән-жайанықталған жағдайд азаңды тұлғалар үшін жалпы сомадан кімшілік айып пұлдардың көлемін 30%-ға дейін қысқарту мүмкіндіктері қарастырылған.

Ал, бизнес үшін қарастырылатын айып пұлдарды енді 50% жеңілдік пен төлеуге мүмкіндік бар. Демек, әкімшілік құқықбұзышылық үшін тағайындалған айып пұлды дереутөлеген адамға 50% жеңілдік жасалады. Жақын арада жұмыс тобы мен айыппұлды жеңілдік пен төлеу мерзім дері белгіленетін болады. Яғник әсіпкерге 300 АЕК көлемінде айып пұлбелгіленсе, оны уақытында төлеу арқылы 150 АЕК-кетең сома қалтадақалады.

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы қылмыстық және әкімшілік заңнамаларды ізгілендіру жолындағы жұмысі степкеледі. 2015 жылы жүргізілген сараптама экономикалық қызмет саласындағы өндірісте орыналған 8857 қылмыстықі стің 1914 ғана, яғни 22% сотқа жолдан ғаныа нықталған, ал 2014 жыыл осындай 5186 істің 1891 ғана (36%) сотқа берілген. Осы лайша, оқиғалардың 80%-ында кәсіпкерлер негізсізқ ылмыстық қуғындауда болған. Сондықтан да түрлі тергеуі стерінің салдарынан олар дың қ ызметіт оқтап тұрған.

Кәсіпкерлер палатасы ҚР Бас прокура тура мен бірлесе отырып «Кәсіпкерлік саласындағы прокуратора қадағалауы» жол картасы жасалды. Осының негізінде нормативтік-құқықтық актілерді тексеру және мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау қызметін азайту бойынша жұмыс басталып кетті.

  Нормативтік-құқықты қактілер мен тексеру парағындағы талаптардың көптігінесүйене отырып, «Атамекен» 2017 жылыбірнешесалаларғатексеружүргізудіұысыныпотыр. Атапайтқандатексерупарағында 10 мыңн анастам алап таранық талған өнер кәсіпс аласы, 3 мыңнан аса құрылыс нормалары мен ережелерін тексеру қажетететін сәулет, құрылыс және қалақ ұрылысы саласы, соны мен қатар, 80-нен аста мтехникалық регламент, оның і шінде Кеденді кодақтық техникалық регламентін қоса есептеген техникалық реттеу саласы бар.

Шағын және орта бизнес дамуы мен ел экономикасын арттыру ға сүбеліүлес қосылады. Ал кәсіпкерлердің мүддесін қорғау – «Атамекеннің» бастынысанында. Алдағыжылы да бизнестіжан-жақтықорғаубойыншажүйеліжұмысжалғасынтабатыныхақ.

 

 

 2017 .16.02

 


2017-02-16 18:03:03

Сондай-ақ оқыңыз