Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Сұрақ

Сіз электрондық үкімет порталында электрондық қызмет алдыңыз ба?

Сұрақтар мұрағаты

2017 ЖЫЛҒЫ «1» СӘУІРДЕГІ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР, АУЫЛДАР МЕН ТҰРҒЫНДАР МЕН ӨТКІЗГЕН ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУЛЕРІ БАРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ҰСЫНЫСТАРДЫ 2017 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДА ІСКЕ АСЫРУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ.

 “Медициналық қызметтің төмен деңгейі және селолық округтің жедел жәрдем көрсету қызметінің қанағатсыз жұмысы бойынша”     

Селолық округтің тұрғындарымен медициналық қызмет көрсету және жедел жәрдем көрсету қызметінің жұмысы бойынша түсіндіру жұмысы өткізілді.

ҚР Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2011 жылғы 5 қаңтардағы  «Амбулаторлық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтауұйымдарының  қызметтері туралы ережені бекіту туралы» № 7 бұйрығын,   ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің  2011 жылғы 5 қаңтардағы «ҚР Денсаулық сақтау министрінің 

2011 жылғы 5 қаңтардағы  «Амбулаторлық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтауұйымдарының  қызметтері туралы ережені бекіту туралы» № 7 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» № 479 бұйрығын, ҚР Денсаулық сақтау министрінің  2013 жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының санитарлық авиация нысанында жедел медициналық көмек көрсету және медициналық  көмек көрсетустандарттарын бекіту туралы» № 365 бұйрығын  іске асыру мақсатында АЖМК ұйымдарының жұмыс уақытында жедел медициналық көмек станциясынан берілген, медициналық ұйымдарының жұмыстарынан тыс түсетін шақыруларға уақытында қызмет көрсету, жедел жәрдем көмегінен шақыруларды аударып жіберу кезінде, мыналар жүзеге асырылады:

   Орташа медициналық қызметкерлермен – үйге шақыруларға, соның ішінде АЖМК ұйымдарының жұмыс уақытында жедел медициналық көмек станциясынан берілген, дәрігерлік көмектің нұсқамалары болмаған жағдайда, шұғыл медициналық қызмет көрсету шақыруларына тәулік бойы қызмет көрсету;

Дәрігерлермен - АЖМК ұйымдарыныңжұмысуақытындажеделмедициналықкөмекстанциясынан (бөлімшесінен) берілген, дәрігерліккөмектікөрсетуқажеттілігіболғанжағдайда, шұғылмедициналыққызметкөрсетушақыруларынатәулікбойықызметкөрсету.

“Төртқұдық ауылына кіреберіс жолды жайғастыру бойынша”

Қазіргі уақытта Төртқұдық ауылында 150 м ұзындықты кіреберіс жолын жайғастыруға демеушілік көмекті тарту бойынша жұмыс жүргізілуде.

“Қалқаман  ауылының дәрігерлік амбулаториясындағы зертханалық зерттеулерді қабылдау-тапсыру кестесін қайта қарау бойынша.”

Қалқаман селолық округінің тұрғындарымен зертханалық тексеруді қабылдау-тапсыру мәселесі жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

2015 жылданбастапқан, кішіжәнеүлкендәреттерденталдауалуүшінАқсуауылдықөңірлерініңбарлықмедициналықұйымдарындақабылдаупунктеріұйымдастырылды, анализдердіқабылдаукестесіқұрастырылды. Қалқаманауылыныңдәрігерлікамбулаториясындақанталдауыналусәрсенбіжәнежұмакүндерісағат    08-00-ден 09-00-ге дейінжүргізіледі. Ақсуқаласыныңемханасында 6 талдауалукабинеттері, сенбіжәнежексенбікүндеріненбасқа, күнсайын 07-30-дан 11-00-ге дейін, жұмысістейді

“Қалқаман ауылында қосымша білім беру мекемелерін ашу бойынша”

Ақсу қаласында 3 қосымша білім беру мекемелері жұмыс істейді: БШҮ, БЖСМ, ЖНС, онда 1791 балаларды қамтумен 99 үйірме,  480 балаларды қамтумен 4 аула клубтары жұмыс істейді: «Искра», «Жұлдыз», «Ақ желкен», «Арман». Бүгінгі күні Ақсу қаласы және селолық өңірлер бойынша қосымша біліммен қамту 23% құрайды.

Қосымшабілімментөменқамтылуғабайланыстыбілімбөлімімектептіңескіғимаратында БШҮ филиалын 4 бағытбойыншаашуғаұсынысенгізді: хореографиялық, театрлық, инструменталдық, вокалды. Осы мақсатүшін  6474,0 мыңтеңгекөлеміндеақшалайқаражатқажет, оныңішінде 1777,0 мыңтеңгеқұрал-жабдықтарсатыпалуүшінжәне 4697,0 мыңтеңге 4 штаттықбірліктіжылдықұстауүшін.

«А. Кошаубаевағазаңдастырылғанпәтергеқұжаттарынсәйкестендіруүшінкөмеккөрсетужөнінде»

Жылжымайтынмүліктізаңдастырутуралышешімдеөтінішберушініңәкесініңатынжазудақатежіберілген. Осы құжаттардажылжымайтынмүліктізаңдастырутуралыөзгерісенгізілді.

“Ақжолауылында су құбырын салу бойынша”

2017 жылғы 7 наурыздаЖерқойнауынпайдаланубасқармасынаАқжолауылындағыжерасты су қорынзерттеудіқамтамасызетуүшініздеу-барлаужұмыстарынжүргізуқажеттілігітуралы хат жолданды.

“Жолқұдық ауылы Қ. Қамзин атындағы мектебінің маңындағы облыстық маңызы бар автожолда жол белгілерін немесе жол кедергілерін орнату туралы”

2017 жылғы 6 наурызда Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына осы мәселені шешу үшін хат жолданды, өйткені көрсетілген автожолдың облыстық маңызы бар.

“Қызылжар–Павлодар” автобус маршрутынқалпынакелтірутуралы”

Қазіргіуақытта Павлодар облысыжолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыоблыстықбасқармасымен “Қызылжар-Павлодар” маршруттық автобус қатынасына конкурс өткізуүшінтиістіқұжаттарәзірленді.

“Республикалықтрассаныңбойындамалдардыайдапөткізуауданында “малдардыайдапөткізу” жолбелгілерінорнатубойынша”

“КазАвтоЖол” РМК ПОФ мәселенінақтышешуүшін хат жолданды, өйткенікөрсетілгенавтожолдыңреспубликалықмаңызы бар.

“Қамзинкөшесі № 37 үйдегі “Хамза” дүкенініңжұмысыбойынша”

     Бақылау-кассалықмашиналардықолданутәртібінсақтаумәселесібойыншалицензияныңболуынасалықтықтексеруөткізу.

    Ақсуқаласының ІІБ жергілікті полиция қызметініңақпаратыбойынша 2017 жылғықаңтаржәнеақпанайларындажекекәсіпкерТенибекова Ш.К ҚазақстанРеспубликасының «Әкімшілікқұқықбұзушылықтартуралы» Кодексінің 200-бабына сәйкес алкоголь өнімдерінсатубойынша ҚРзаңнамасыныңталаптарынбұзубойыншатартылды.

Селолық округ әкімдерінің тұрғындармен өткізілген есеп беру кездесуінде айтылған ескертулер мен ұсыныстарды 2017 жылғы1-тоқсандаіске асыру барысы туралы

М. Омаров атындағы селолық округ бойынша “Еңбек ауылы”  жол көрсеткіш белгісін “Көктерек” ауылына ауыстыру туралы

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне “Еңбек ауылы” ауылының жол көрсеткіші белгісін “Көктерек” ауылына ауыстыру қажеттілігі туралы хат жолданды

Республикалық трассаның бойында малдарды айдап өткізу ауданында “малдарды айдап өткізу” жол белгілерін орнату бойынша

“КазАвтоЖол” РМК ПОФ мәселені нақты шешу үшін хат жолданды, өйткені көрсетілген автожолдың республикалық маңызы бар.

Қалақаман селолық округі бойынша Ақжол ауылында су құбырын салу бойынша

2017 жылғы 7 наурызда Жер қойнауын пайдалану басқармасына Ақжол ауылындағы жер асты су қорын зерттеуді қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы хат жолданды

Қалқаманауылындағыдәрігерлікамбулаториядазертханалықтексерудіқабылдау-тапсырукестесінқайтақараубойынша

Қалқаман селолық округінің тұрғындарымен зертханалық тексеруді қабылдау-тапсыру мәселесі жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

2015 жылданбастапқан, кішіжәнеүлкендәреттерденталдауалуүшінАқсуауылдықөңірлерініңбарлықмедициналықұйымдарындақабылдаупунктеріұйымдастырылды, анализдердіқабылдаукестесіқұрастырылды. Қалқаманауылыныңдәрігерлікамбулаториясындақанталдауыналусәрсенбіжәнежұмакүндерісағат    08-00-ден 09-00-ге дейінжүргізіледі. Ақсуқаласыныңемханасында 6 талдауалукабинеттері, сенбіжәнежексенбікүндеріненбасқа, күнсайын 07-30-дан 11-00-ге дейінжұмысістейді.

«Ақжол ауылында су құбырын салу жөнінде».

2017 жылғы 7 наурызда Жер қойнауын пайдалану басқармасына Ақжол ауылын жер асты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы хат жолданды

«Қалқаман ауылында қосымша білім беру мекемелерін ашу бойынша»

Ақсу қаласында 3 қосымша білім беру мекемелері жұмыс істейді: БШҮ, БЖСМ, ЖНС, онда 1791 балаларды қамтумен 99 үйірме,  480 балаларды қамтумен 4 аула клубтары жұмыс істейді: «Искра», «Жұлдыз», «Ақ желкен», «Арман». Бүгінгі күні Ақсу қаласы және селолық өңірлер бойынша қосымша біліммен қамту 23% құрайды.

Қосымшабілімментөменқамтылуғабайланыстыбілімбөлімімектептіңескіғимаратында БШҮ филиалын 4 бағытбойыншаашуғаұсынысенгізді: хореографиялық, театрлық, инструменталдық, вокалды. Осы мақсатүшін  6474,0 мыңтеңгекөлеміндеақшалайқаражатқажет, оныңішінде 1777,0 мыңтеңгеқұрал-жабдықтарсатыпалуүшінжәне 4697,0 мыңтеңге 4 штаттықбірліктіжылдықұстауүшін.

«А. Кошаубаевағазаңдастырылғанпәтергеқұжаттарынсәйкестендіруүшінкөмеккөрсетужөнінде»

Жылжымайтын мүлікті заңдастыру туралы шешімде өтініш берушінің әкесінің атын жазуда қате жіберілген. Осы құжаттарда  жылжымайтын мүлікті заңдастыру туралы өзгеріс енгізілді.

Достық селолық округі бойынша«Медициналық қызметтің төмен деңгейі және селолық округтің жедел жәрдем көрсету қызметінің қанағатсыз жұмысы бойынша.».

Селолық округтің тұрғындарымен медициналық қызмет көрсету және жедел жәрдем көрсету қызметінің жұмысы бойынша түсіндіру жұмысы өткізілді.

ҚР Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2011 жылғы 5 қаңтардағы  «Амбулаторлық-емханалық көмек көрсететі нденсаулық сақтау ұйымдарының қызметтері туралы ережені бекіту туралы» № 7 бұйрығын,   ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің  2011 жылғы 5 қаңтардағы «ҚР Денсаулық сақтау министрінің

2011 жылғы 5 қаңтардағы  «Амбулаторлық  емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметтері туралы ережені бекіту туралы» № 7 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» № 479 бұйрығын, ҚР Денсаулық сақтау министрінің  2013 жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының санитарлық авиация нысанында жедел едициналық көмек көрсету және медициналық көмек көрсету стандарттары нбекіту туралы» № 365 бұйрығын іске асыру мақсатында АЖМК ұйымдарының жұмыс уақытында жедел медициналық көмек станциясынан берілген, медициналық ұйымдарының жұмыстарынан тыс түсетін шақыруларғауа қытында қызметкөрсету, жедел жәрдем көмегіне ншақыруларды аударып жіберу кезінде, мыналар жүзегеа сырылады:

Орташа медициналық қызмет керлермен – үйге шақыруларға, соныңі шінде АЖМК ұйымдарының жұмыс уақытында жедел медициналық көмек станциясынан берілген, дәрігерлік көмектің нұсқамалары болмаған жағдайда, шұғыл медициналық қызметк өрсету шақыруларына тәулік бойы қызмет көрсету;

Дәрігерлер мен - АЖМК ұйымдарының жұмысу ақытында жедел медициналықк өмек станциясынан (бөлімшесінен) берілген, дәрігерлік көмекті көрсету қажеттілігі болған жағдайда, шұғыл медициналық қызмет көрсету шақыруларына тәулік бойы қызмет көрсету.

«Төртқұдық ауылына кіреберіс жолды жайғастыру бойынша».

Қазіргі уақытта Төртқұдық ауылында 150 м ұзындықты кіреберіс жолын жайғастыруға демеушілік көмекті тарту бойынша жұмыс жүргізілуде.

Алғабас селолық округі бойынша«Көктас ауылынан балаларды тасымалдауды жүзеге асыратын суық автобус бойынша”.

Осы мәселе бойынша автобустың жүргізушісі Т. Жантасовпен әңгіме жүргізілді. Көктас ауылынан балаларды тасымалдауды жүзеге асыратын автобустағы температуралық режим сақталады.

«Жолқұдық ауылы Қ. Қамзин атындағы мектебінің маңындағы облыстық маңызы бар автожолда жол белгілерін немесе жол кедергілерін орнату туралы».

2017 жылғы 6 наурызда Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына осы мәселені шешу үшін хат жолданды, өйткені көрсетілген автожолдың облыстық маңызы бар.

Қызылжар селолық округі бойынша«Ауылда ауылшаруашылық кооперативтерін құру үшін құжаттарды рәсімдеу кезінде түсініктеме жүргізу туралы».

Ауылда ауылшаруашылық кооперативтерін құру үшін құжаттарды рәсімдеу бойынша тұрақты негізде түсіндіру жұмыстары және кеңестер  жүргізіледі

«“Қызылжар –Павлодар” автобус маршрутын қалпына келтіру туралы»

Қазіргі уақытта Павлодар облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары облыстық басқармасымен “Қызылжар-Павлодар” маршруттық автобус қатынасына конкурс өткізу үшін тиісті құжаттар әзірленді.

Евгеньевка селолық округі бойынша«Евгеньевка селолық округі Сольветка ауылындағы медициналық жұмыскердің жұмыс кестесі бойынша»

Сольветка ауылы тұрғындарына медициналық қызмет көрсету Евгеньевка ауылы АДА бекітілді. Қазіргі уақытта Евгеньевка ауылы АДА меджұмыскерлерімен Сольветка ауылына барудың бекітілген  кестесі жоқ. Мүмкіндігі бойынша орташа жұмасына 1 рет Сольветка ауылына дәрігер және медбике барып тұрады. Ауа райының жағдайына қарамастан барлық жоспарлы егулер және тұрғындардың барлық топтарын тексеру мерзімі бойынша орындалады.

Шұғыл шақыруларға «Жедел жәрдем» шығып тұрады.

Ауарайытұрақтанғанкезде Сольветка ауылынамед.жұмыскерлердіңшығуықайтақалпынакелтіріледі.

 

 

2017 ж 06.04


2017-04-06 21:23:36

Сондай-ақ оқыңыз